boek hier jouw l'inspiration call

Algemene voorwaarden

1. Luminos Coaching & Training, lees verder als Luminos, is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

 

2. Luminos werkt volgens de vastgestelde internationale ethische code, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches, vastgesteld door de beroepsvereniging NOBCO.

 

3. In geval van een geschil kunnen cliënten zich wenden tot de beroepsvereniging (NOBCO) waarbij Luminos is aangesloten.

 

4. Luminos registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig dossier.

 

5. Deze gegevens worden na afronding van het traject vernietigd.

 

6. De coachee sluit samen met de coach een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de coachee te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de coachee een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

 

7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

 

8. Na afloop van iedere sessie wordt de coachee in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Luminos adviseert de coachee over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Luminos aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de coachee onverantwoord handelt, dan wel enige medische- of andere, voor de coaching of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

 

9. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de coachee, is Luminos vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

 

10. Luminos behandelt geen coachees die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de coachee bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

 

11. Indien de coachee later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien coachee meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van coachee om).

 

12. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden. Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan (AVG). Hieruit volgen de volgende aanvullende bepalingen:

 

13. Coachee geeft toestemming voor het vastleggen van gegevens in een klantendossier ten behoeve van het factureren van de factuur.

 

14. Coachee geeft toestemming aan de coach een kort verslag van de sessie voor eigen gebruik te maken ten behoeve van het verloop van de sessies.

 

15. Coach draagt zorg voor de overdracht, na toestemming van de coachee, voor vervangen bij ziekte of persoonlijke omstandigheden van de coach.

 

16. Coachee verleent toestemming van deze algemene voorwaarden, punt 1 tot en met 16, door het ondertekenen van de behandelovereenkomst